עבודות פטורות מהיתר

תקנות הפטור מהיתר

על פי תיקון מס' 101 לחוק התכנון והבניה, החל מתאריך 1 באוגוסט 2014, ניתן לבצע עבודות בנייה מסוימות בפטור מהיתר, כמפורט בתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014.

להלן ההנחיות לבניה הפטורה מהיתר, בהתאם למוגדר בתקנות.

  1. הפטור מהיתר מהווה פטור מהפרוצדורה של הוצאת היתר בניה בלבד ואינו בא במקום כל דין אחר. רק אם חלה במקום תוכנית המאפשרת את הקמת הפריטים הפטורים מהיתר ניתן לבנות בפטור מהיתר. אין במתן הפטור מקבלת היתר, כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לחוק, לתקנות, לתכנית או להנחיות המרחביות או לתנאים וסייגים לעבודות ולשימושים שפורסמו באתר הועדה המקומית. כמו כן, אם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם של רכיבי הבנין הפטורים מהיתר, על העבודה או השימוש להיות תואמים את הוראותיו.
  1. העבודות והשימושים בפטור מהיתר יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות. בעל זכות במקרקעין הוא בעל זכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין (שכירות ארוכת טווח, בעלות, חכירה, זיקת הנאה, זכות קדימה, משכנתא).

בעל זכות לגבי המקרקעין, הוא מי שיש לו זכות חוזית ביחס לזכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין, אך זכותו טרם נרשמה, מסיבות שונות. בשני המקרים על הזכות להיות כזו המאפשרת ביצוע העבודות.

  1. על העבודות להתבצע באופן שתובטח יציבות המבנה או המיתקן ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו.
  1. הפטור מהיתר אינו חל בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בנין המיועדים לשימור

במסגרת סעיף 145ג לחוק ניתנה בידי שר הפנים הסמכות לקבוע סוגי עבודות ושימושים הפטורים מהיתר ככל שהם עונים על הכללים הבאים:

הם פשוטים מבחינה הנדסית.

אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש.

השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אפיין ומאפייניהן, מעטה.

הם אינם פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו.

אין במתן הפטור מקבלת היתר, כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לתכנית או להנחיות המרחביות.

הפטור מהיתר לפי תקנות אלה מהווה פטור מהפרוצדורה של הוצאת היתר בנייה בלבד ואינו בא במקום כל דין אחר. לפיכך, פטור מהיתר על פי התקנות לא יגרע מחובה לפי כל דין של בעל מקרקעין או מחזיק בהם, כלפי בעלים או מחזיקים אחרים במקרקעין אלה.

רשימת העבודות:

להלן תמצית רשימת העבודות הפטורות מהיתר:

*גדר שגובהה עד 1.5 מ' וקיר תומך עד 1 מ', שהקמתם איננה בחזית המגרש הפונה לרחוב או לשטח ציבורי פתוח.

*גגון או סוכך מחומרים קלים, המחובר למבנה לפחות באחת מפאותיו ואינו בולט מקיר המבנה יותר מ-2 מ'. סוכך מתקפל (מרקיזה) במצב סגור לא יבלוט מעל 50 ס"מ מקיר המבנה. סככת צל מאריג בגובה עד 3 מ', המפתח בין העמודים עד 5 מ' ומשקל האריג עד 3.0 ק"ג למ"ר.

*מצללה (פרגולה) מחומרים קלים, ללא קירות, ובלבד שהמרווחים מהווים 40% לפחות ממשטח ההצללה וששטחה עד 50 מ"ר או עד רבע משטח הקרקע הפנוי ממבנים או הגג – הגדול ביניהם.

המצללה תוקם על גבי הקרקע או גג המבנה, אלא אם נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות מרחביות או בתכנית לפיה מותרת הקמת מצללה במקום אחר.

*מחסן אחד לכל יחידת דיור מחומרים קלים שגודלו עד 6 מ"ר וגובהו עד 2.05 מ' או עד 2.40 מ' במקרה של גג משופע. ללא חיבור לתשתיות, לרבות מים, ביוב וחשמל. המחסן לא יוקם בשטח המיועד בהיתר לחניה ולא במרפסת לא מקורה בחזית קדמית, אלא אם הותר בתכנית או בהנחיות מרחביות.

*עבודות פיתוח, לרבות מסלעה, חיפוי קרקע וריצוף חצר, ובלבד שאינן כוללות מסלעות או קירות פיתוח בגובה העולה על 1 מ' ואינן פוגעות בניקוז הקיים ובערכי טבע.

*החלפת רכיבים בבניין ברכיב אחר בעל מידות זהות ובאותו מיקום (רעפים, חלונות, צנרת, כבלים, חיפוי אבן בחזיתות במבנה פשוט).

*סגירה עונתית בחומרים קלים להגנה על היושבים בבית אוכל בתחום המגרש או ברחוב, לתקופה שנקבעה בחוק עזר עירוני או בתנאי רישיון עסק.

*הריסה או פירוק של מבנה הפטור מהיתר לפי תקנות אלה או של מבנה המסומן להריסה.

לשליחת הודעה

מוזמנים לשלוח לנו הודעה וניצור אתכם קשר בהקדם 

    כתובת
    ירושלים 39 קרית אונו, מגדל המשרדים A קומה 10

    דילוג לתוכן