שינוי והקמת גדר בחזית מצריכה היתר לעבודה מצומצמתבמקרים אלו גובה הגדר והחומר יהיו בהתאם לתכנית החלה ולנהלי הוועדה המקומית.