היתר מקוצר

חוק התכנון והבניה (תיקון 101) – הליך מקוצר קבע הליכים זהים להליך הוצאת היתרי בניה אולם קצרים יותר.

הבקשה תוגש בהליך מקוצר ותערך לרוב כמו הגשה להיתר רגילה אולם בהליך מקוצר תיבחן הוועדה המקומית את הבקשה ותידון בה בהליך מזורז ומהיר יותר. בהליך זה, תוקף החלטת הוועדה הקומית הינו 45 ימים מיום קבלת ההחלטה (וניתן להאריך ל- 45 ימים נוספים).

כשלב ראשון לפי הגשת בקשה להיתר בהליך מקוצר, יש לוודא כי אכן קיימות זכויות בניה למימוש במגרש, בהתאם לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), תשנ"ב-1992. במידה ואין זכויות למימוש לא ניתן יהיה להגיש בקשה להיתר.

 • להלן תמצית דוגמאות להליך מקוצר :הקמת גדר או קיר תמך שלא חלות עליהם תקנות הפטור ובלבד שמתקיימים בהם תנאים אלה :

(1) גובה הגדר או קיר התמך אינו עולה על 3 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר או הקיר;

(2) הם אינם בתחום חוף הים אלא אם כן הבנייה היא בקו בינוי ראשון ואילך;

(3) הם אינם בתחום שטח פתוח באופן הפוגע ברצף אקולוגי, מעברים למטיילים ובעלי חיים, אלא אם כן הוקמו לפי תקנה 24 או 25.

 • הקמת גגון ומצללה (פרגולה) הקמת גגון שלא חלות עליו תקנות הפטור והוא אינו בולט מקיר המבנה יותר מ-4 מטרים ויכול שיהיה בעל ביסוס עצמאי.
 • הקמת סוכך מתקפל (מרקיזה) שלא חלות עליו תקנות הפטור.
 • הקמת סככה שלא חלות עליה תקנות הפטור.
 • הקמת מצללה שלא חלות עליה תקנות הפטור.
 • החלפת רכיב בבניין, הניתן להחלפה ברכיב אחר, שלא חלות עליו תקנות הפטור ובלבד שמשקל הרכיב החדש לא יעלה על העומס המותר לפי תקן ישראלי ת"י 412 עומסים במבנים: עומסים אופייניים; היה המבנה בנוי מחומרים קלים, לא יעלה העומס על המותר לפי תקן ישראלי ת"י 1556: גגות קלים עם סיכוך רעפים.
 • שינוי בפתחי חזיתות או במעטפת המבנה.
 • הוספת מרחב מוגן דירתי לבניין מגורים או הוספת מגדל ממ"דים למבנה פשוט, בשטח המזערי הקבוע בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990.
 • תוספת בנייה בשטח כולל שאינו עולה על 25 מטרים רבועים בקומת קרקע של בניין למגורים; לבקשה להיתר לעניין זה תצורף תכנית ראשית.
 • תוספת בנייה לבניין למגורים על פי תכנית כללית החלה במרחב התכנון המקומי או חלק משמעותי ממנו, העוסקת בתוספות בנייה על גגות מבנים; לבקשה להיתר לעניין זה תצורף תכנית ראשית.
 • הוספת מרפסת זיזית (גזוזטרה) ליחידת דיור בבניין פשוט, ובלבד ששטח המרפסת אינו עולה על 14 מטרים רבועים ועומק הזיז אינו עולה על 2.5 מטרים.
 • סגירת מרפסת מקורה, למעט מרפסת זיזית, באמצעות חומרים קלים.
 • הוספת מעלית לבניין פשוט, לרבות השינויים הנדרשים בבניין הקיים לצורך התאמתו להוספת המעלית.
 • הקמת מחסן אחד לכל יחידת דיור, שלא חלות עליו תקנות הפטור, ובלבד שיוקם על הקרקע.

לשליחת הודעה

מוזמנים לשלוח לנו הודעה וניצור אתכם קשר בהקדם 

  כתובת
  ירושלים 39 קרית אונו, מגדל המשרדים A קומה 10

  דילוג לתוכן