היתר בניה

היתר בניה הוא האישור שמעניקה הועדה המקומית לתכנון ולבניה, בהתאם לחוק התכנון והבניה ותקנותיו, לביצוע עבודות בניה, הריסה או שינוי בשימושים. היתר הבניה יוגש לרשות המקומית בהתאם לזכויות והוראות הבניה שנקבעו בתכנית החלה במקום ובהתאם להנחיות המרחביות של הרשות. 

בניה ו/או תוספת ו/או שימוש ללא היתר או בניגוד להיתר – היא עברה פלילית.

היתר בניה כולל מסמך עיקרי ובו תיאור מילולי של המגרש בו אושרה הבקשה להיתר, בצירוף תשריט בקשה להיתר (גרמושקה) בקנה מידה 1:100, הכולל את כל פרטי המקרקעין נשוא הבקשה להיתר בניה, תוכניות, חתכים, חזיתות וחישוב שטחים.

דף ההיתר והתשריט נחתמים ע"י יו"ר ומהנדס/ת הועדה המקומית לתכנון ובניה ומהווים אישור על קבלת היתר בניה.

תוקף היתר בניה הינו ל-3 שנים מיום נתינתו, אלא אם כן צוין אחרת בדף ההיתר.

חשוב – עפ"י החוק נדרש להתחיל בעבודות נשוא ההיתר תוך שנה מיום נתינתו, אחרת הוא פג תוקף.

ניתן לחדש תוקף היתר בנייה לשנה נוספת ע"י הגשת בקשה לאישור הועדה המקומית.

לפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 ותקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר) התשכ"ז – 1967, ולפי חוק התכנון והבניה (תיקון 101), התשע"ד – 2014, נקבעו המקרים שבהם יש להגיש בקשה להיתר בניה / תוספות בניה / רישוי מקוצר, ביניהם :

• הקמת בניין חדש או הריסתו של בניין.
• כל תוספת או שינוי חיצוני לבניין קיים. לדוגמה: שינוי חזית, סגירת מרפסת, חניה מקורה, הקמת גדר, , סככה, תוספת בנייה.
• כל שינוי בקירות חיצוניים

 • שינוי פנימי רק במקרים בהם השינוי משנה את שטח הנכס, פוגע בשלד הבניין, בצנרת המשותפת, במראה השטח או ברכוש המשותף.
 • התווית דרך, סלילה וסגירה.
  חפירה ומילוי המשנים את פני הקרקע, את יציבותה או את בטיחותה, הנחת תשתיות או קירות תומכים
 • הקמה או העמדת מבנה זמני כמו משרד מכירות, וכן העמדת מחסן, מכולה ומבנים ניידים
 • כל בקשה לשימוש במבנה בצורה החורגת ממה שאושר בעבר בהיתר הבנייה
 • במקרים מסוימים, ניתן להגיש בקשה להיתר בדרך של עבודה מצומצמת, למשל: פרגולה, גדר, מחסן וכדומה

היתר בנייה

לבניית מבנה חדש, להריסת מבנה קיים, לתוספת בניה, לשימוש חורג

כל אזרח המעוניין באישור מבנה חדש או הריסתו של מבנה קיים או בקשה לתוספת בניה או שימוש חורג מהיתר – חייב לצרף לבקשתו לועדה לתכנון ולבנייה פירוט מלא של תוכניותיו.

פירוט זה צריך לכלול: מפרט הנדסי, פירוט של מתחמים חיוניים (חנייה או חדר אשפה), תרשימי מערכות שונות (מערכת הביוב). בנוסף לתוכניות הנ"ל לעיתים יש לצרף לבקשה להיתר הבנייה גם אישורים שונים מטעם גופים ציבוריים כגון : פיקוד העורף, מכבי אש, משרד הבריאות וכדומה.

מתי לא ניתן לקבל היתר בניה :

סטייה ניכרת – במקרים בהם קיימת סטייה ניכרת מהתכנית החלה במקום, לא ניתן לקבל היתר בניה.

סטייה ניכרת היא בקשה ששונה מהתכנית התקפה ומתקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית), התשס"ב – 2002.

במידה ומעוניינים בשינוי ייעוד השטח או מבקשים זכויות בניה מעבר למה שנקבע בתכנית החלה, ולא ניתן לפרסם הקלה או שימוש חורג, נדרש הליך של שינוי תכנית (שינוי תב"ע).

לשליחת הודעה

מוזמנים לשלוח לנו הודעה וניצור אתכם קשר בהקדם 

  כתובת
  ירושלים 39 קרית אונו, מגדל המשרדים A קומה 10

  דילוג לתוכן